Terms & Conditions

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci: Mgr. Simona Borisová, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar

Kupujúci: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim

e-shop: internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.brillianthair.sk

tovar: produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu

objednávka: úkon Kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope

VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 VOP stanovujú:

– proces nákupu tovaru Kupujúcim prostredníctvom e-shopu,

– podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho,

– práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho.


OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci si objednáva tovar u Predávajúceho cez e-shop na doméne www.brillianthair.sk. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v e-shope. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu a so spracovaním osobných údajov. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil aj s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy. 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Všetky ceny tovaru v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) Prevodom na bankový účet SK6383300000002101483880

                                             SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

b) Osobný odber v Čadci alebo Nitre po dohode s Predávajúcim

Za úhradu ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky.

Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedeného v časti Kontaktné údaje.

b) e-mailom na adrese objednavky@brillianthair.sk

Postup odstúpenia od zmluvy: Pošlite sprievodný list spolu s tovarom na našu adresu, že odstupujete od zmluvy (zrealizovaného nákupu) v zákonnej lehote -14 dní. Uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze. Po zaslaní tovaru Vám budú podľa zákona peniaze za tovar vrátené najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, zákazník však uhradí náklady na doručenie a vrátenie tovaru (napr. poštovné). Peniaze vám budú vrátené len v samotnej hodnote tovaru.

Pokiaľ budete vracať tovar, je dôležité, aby bol tento tovar vrátený nepoužitý a nepoškodený v pôvodnom obale, musí byť kompletný, nespotrebovaný (a to ani čiastočne) spolu s dokladom o kúpe. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci poskytuje záruku na tovar časovom rozmedzí 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Všetky záručné reklamácie, kde sa chyba prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný. Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. Využitie lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme e-shopu www.brillianthair.sk.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru s dokladom o kúpe alebo záručným listom Predávajúcemu.

Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu sídla Predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na e-shope Predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Predávajúceho, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Všetky reklamácie uplatnené v zákonnej záručnej dobe sú bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia tak, že Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo Predávajúci chybný tovar vymení.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, Predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za iný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.


GARANCIA KVALITY

Predávajúci garantuje kvalitu dodania správneho množstva a druhu objednaného tovaru tak, ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka adekvátneho zabalenia objednaného tovaru a odoslania tovaru v rámci dohodnutej lehoty (doba odoslania tovaru je približne do 7 dní od prijatia objednávky a jej záväzného potvrdenia). Pokiaľ by bola táto doba nejakým spôsobom nedodržaná, Kupujúci bude o tejto skutočnosti včas informovaný s udaním dôvodu. V takomto prípade môže Kupujúci danú objednávku zrušiť, alebo dohodnúť iné podmienky a postup.


TERMÍN A MIESTO DODANIA

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v termíne do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, a to po dohovore s Kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Dodávka  tovaru je realizovaná po celej Slovenskej republike prostredníctvom GLS kuriéra. Do Českej republiky posielame prostredníctvom Českej pošty. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť aj na osobnom odbere na vopred určených miestach. 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním tohto e-shopu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté dáta nebude poskytovať tretím osobám, ani inak používať pre komerčné účely bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Poskytnuté osobné údaje slúžia iba k realizácii obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na želanie Kupujúceho, aj bez udania dôvodu, vymaže jeho osobné dáta z databázy zákazníkov.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby Kupujúceho na účet Predávajúceho. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zaslaná elektronicky na mail zákazníka, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar nasledovným spôsobom:

a) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v banke

b) dobierkou za príplatok +1,50 EUR k cene prepravy.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.